FANDOM


Yoshitatsu Blood, Sweat, and Tears Grey Shirt is a Shirt of Yoshi Tatsu.