FANDOM


Yokozuna "I Got Banzai Dropped" Finisher T-Shirt is a T-Shirt of former WWE superstar Yokozuna.